Taushet tar liv

Alle har et ansvar for å varsle

Facebook ikonInstagram ikon

Vi trenger en
havarikommisjon

for å avdekke svikt i tjenesteapparatet
som kunne reddet liv.

Pil ned

Her er 10 gode grunner:

  • En havarikommisjon vil fortløpende granske enkelte drap med mål om å  forebygge at flere liv går tapt
  • En havarikommisjon med et bredt spekter av fagpersoner vil se helhetlig på dødelig vold mot kvinner og vold i nære relasjoner
  • En havarikommisjon uavhengig av myndighetene vil føre tilsyn med offentlige aktørers ansvar for å forebygge drap
  • En havarikommisjon kan gi oss verdifull kunnskap i tide til å stoppe flere drap
  • En havarikommisjon vil peke på forbedringspunkter i holdninger, kultur, praksis og prosedyrer hos ansvarlige offentlige aktører
  • En havarikommisjon vil kunne gi råd til politi, rettsvesen, domstol, helsevesen, barnevern, kommunen, skolevesen med flere
  • En havarikommisjon vil legge press på regjeringen i forhold til å få på plass strakstiltak der det går galt
  • En havarikommisjon vil likestille drap i nære relasjoner med situasjoner der samfunnet svikter og havariutredninger igangsettes som for eksempel ved tog- og flyulykker
  • En havarikommisjon kan bidra til å forhindre at varslede drap stoppes
  • En havarikommisjon kan bidra til at flere kvinner i Norge ikke mister livet som følge av dødelig vold i nære relasjoner

 

I Norge har vi en havarikommisjon ved transportulykker. Ordningen startet ved luftfart i 1989, og har siden blitt omfattet til å gjelde jernbane, veitrafikk og sjøfart. Formålet er å utrede forhold som antas å ha en betydning for forebygging av transportulykker. Vi har ingen havarikommisjon i Norge på drap i familien, begått av en partner, ektemann eller kjæreste. En havarikommisjon vil sette press på myndighetene om å sette inn strakstiltak der det er mangler.

Du kan gjøre en forskjell ved å slutte deg til kravet om en havarikommisjon.


Vis ditt engasjement!
Taushet tar liv!

 

Se kampanjens 16 plakater

Twitre

Varsle

Varsle

Stem

Stem

Lik

Lik

Ringe

Spør om råd