Taushet tar liv

Alle har et ansvar for å varsle

Facebook ikonInstagram ikon

I følge norsk lov
har vi alle plikt
TIL å varsle

Pil ned

Vi har alle et ansvar for å varsle. Folk flest, hele hjelpeapparatet og norske myndigheter kan sammen redde liv. Men – det er regjeringen som må ta helhetlig ansvar.

Kampanjen Taushet tar liv legge press på de offentlige aktørene som skal forebygge dødelig vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Bli med å kreve at regjeringen etablerer en havarikommisjon som fortløpende gransker partnerdrap og påpeker offentlige aktørers ansvar for å se faresignalene og hindre drap.

Det er flest kvinner som utsettes for partnerdrap i Norge. De drepes av menn de enten har, eller har hatt, en intim relasjon til.

Hvert fjerde drap i Norge er partnerdrap.

Vi vet at tilsynelatende små og ubetydelige handlinger faktisk kan gjøre en stor forskjell. Bli med på å senke terskelen for å gripe inn ved mistanke om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Folk flest, hele hjelpeapparatet og norske myndigheter kan sammen redde liv. Men – det er regjeringen som må ta ansvar og nedsette en havarikommisjon som kan føre tilsyn med offentlige aktørers ansvar for å forebygge drap.

Hva kan du gjøre?

Denne kampanjen har bakgrunn i den internasjonale bevegelsen for 16 dager med aktivisme mot kjønnsbasert vold.

Krisesentersekretariatet har fått tildelt midler fra Justis- og beredskapsdepartementet til kampanjen. Likestillings- og diskrimineringsombudet er samarbeidspartner.

Kjønnsroller – kvinnen som eiendom

Den dødelige volden mot kvinner i nære relasjoner er spesiell fordi drapsofrene nesten alltid drepes hjemme. Vi vet at de bakenforliggende årsakene ofte er knyttet til kjønn – til menn og kvinners ulike sosiale roller, maktforhold og posisjoner i familien og ellers i samfunnet. Vi vet også at risikoen for å bli drept er størst i bruddfasen. Det vi ikke vet er hvor mange barn som er berørt av slike drap i Norge.

Samfunnets ansvar

Tradisjonelt har partnerdrap blitt beskrevet som såkalte familietragedier. Men drapene er mer enn et privat anliggende. Drapene er samfunnets ansvar. Norske myndigheter skal forebygge dødelig kjønnsbasert vold, gi beskyttelse til utsatte, etterforske slike drap, ta ut tiltale og straffe gjerningspersonene og gi ofre kompensasjon. Det er forpliktelser etter internasjonale konvensjoner og handlingsplaner fra FN og Europarådet.

Når samfunnet havarerer

Dessverre havarerer og svikter vi som fellesskap og samfunn. Mange av partnerdrapene skjer på tross av at de er varslede drap med tydelige faresignaler i tiden før drapet. En svensk havarigruppe har, etter sine granskninger av drap på kvinner i Sverige i årene 2010-2012, kommet frem til at godt over halvparten av drapene kanskje kunne vært forhindret dersom offentlige instanser hadde handlet annerledes og mer profesjonelt (63 prosent).

Det er altså et potensial til å forhindre at flere blir drept dersom vi blir bedre til å fange opp faresignalene og ta dem på alvor. Vårt hovedkrav til norske myndigheter er derfor opprettelse av en bredt sammensatt havarikommisjon. Fortløpende og uavhengige granskninger av drapene, i tillegg til forskning, kan identifisere forbedringspotensial hos offentlige aktører med ansvar for forbygging. Da kan vi unngå at flere liv går tapt. Ingen virkemidler skal være uprøvd.

 

Mer informasjon

Den siste svenske havariutredningen av dødelig vold mot kvinner i nære relasjoner

När samhället havarerar. Om oförmågan att förhindra dödligt våld mot kvinnor i nära relationer.
Utredning PM 2014: 1 fra Havarigruppen til Stiftelsen Tryggere Sverige, Peter Strandell, Stockholm.
Les avhandlingen «När samhället havarerar» her.

Masteravhandling om forståelser av menn som begår partnerdrap

Kvinnen som eiendom - om forståelser av menn som begår partnerdrap
Masteravhandlingen til Susanne Kristine Fjelldalen, Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved universitetet i Oslo, 2011.
Les avhandlingen «Kvinnen som eiendom» her.

Vold og ofre

Solveig Karin Bø Vatnar og Stål Bjørkly (2013): Lethal Intimate Partner Violence: An Interactional Perspective on Women's Perceptions on Lethal Incidents, in Violence and Victims, Volume 28, number 5, 2013.
Les avhandlingen «Lethal Intimate Partner Violence» her.

Twitre

Varsle

Varsle

Stem

Stem

Lik

Lik

Ringe

Spør om råd