Taushet tar liv

Følg oss: Lik oss på Facebook Følg oss på 
						Twitter Følg oss på Instagram
Gullstandard
Hvert fjerde drap er partnerdrap, og de fleste ofrene er kvinner. Gode rutiner og systematisk forebygging kan hindre at volden ender med drap. Likevel er det slik at hvem du er og hvor du bor, avgjør hvilken hjelp du får. Det finner vi oss ikke i! Vi krever et skikkelig løft i arbeidet mot vold og partnerdrap.

Fylkesmannen har allerede ansvaret for å sjekke at kommunene tar sitt ansvar på alvor. Vi har laget en forenklet sjekkliste – en Gullstandard – som Fylkesmannen kan bruke.

Kommunene må forebygge mot vold, beskytte og hjelpe de som blir utsatt for vold, samarbeide innad i det kommunale hjelpeapparatet, og avdekke og varsle ved mistanke om vold.

1. Forebygge

Alle kommuner må forebygge mot bruk av vold – det kan redde liv!

 • Får barn og unge opplæring i ikke-voldelig konfliktløsning?
 • Får organisasjoner støtte til å drive holdningsskapende arbeid?
 • Får voldsutøver og eventuelle barn av voldsutøver tilfredsstillende hjelp?
 • Har noen ansvar for å identifisere risikofaktorer rundt overgriper, voldsutsatt og eventuelle barn?
2. Beskytte og hjelpe

Alle kommuner må beskytte og hjelpe voldsutsatte – det kan redde liv!

 • Gir kommunen forsvarlig og likeverdig beskyttelse og hjelp til alle voldsutsatte og eventuelle barn av voldsutsatt?
 • Får alle innbyggerne informasjon om hvor de kan få hjelp i en krisesituasjon?
 • Opplever innbyggerne at det er lett å få beskyttelse og hjelp?
 • Har alle som utsettes for vold i nære relasjoner et krisesentertilbud?
 • Har kommunen et godt tilbud til voldsutsatte etter et krisesenteropphold og når den akutte faren er over?
 • Får alle voldsutsatte helhetlig hjelp til å reetablere seg? [Bolig, jobb, barn, advokat, behandling, etc.]
 • Tas voldsutsatte og eventuelle barn med på råd om utforming av hjelpetilbudet?
 • Har alle innbyggere lik tilgang til hjelp av like god kvalitet, tilpasset sine behov – uavhengig av sosial status, oppholdstillatelse, kjønn, etnisitet, språk, hudfarge, alder, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet, seksuell orientering, rusproblematikk, psykisk helse og funksjonsevne?
3. Samarbeide

Alle kommuner må samarbeide tett med hele hjelpekjeden – det kan redde liv!

 • Benytter kommunen seg av spisskompetansen til krisesentrene?
 • Finnes det skriftlige samarbeidsavtaler mellom sentrale aktører på feltet? (Krisesenter og overgrepsmottak, politi, helsestasjon, barnevernstjeneste, fastlege og tannlege, skole, barnehager, voksenopplæring, Nav, avdeling psykisk helse og rus, tjenester for personer med funksjonsnedsettelser, hjemmebaserte tjenester, sykehjem/bo- og service, familievernkontor, konflikt, asylmottak, frivillige organisasjoner etc.).
 • Er alle kommunens prosjekter på feltet samkjørte?
4. Avdekke og varsle

Alle kommuner må sørge for at politiet blir varslet om vold – det kan redde liv!

 • Gir kommunen alle ansatte i hjelpekjeden opplæring og rutiner for å avdekke og varsle ved mistanke om at vold og overgrep skjer? Gjør kommunen alle i stand til å våge å se, våge å spørre, tørre å handle?
 • Jobber kommunen bevisst med å senke innbyggernes terskel for å involvere seg i saker der det er mistanke om vold i familien?
 • Får kommunens førstelinjetjenester informasjon og gode verktøy for å avdekke og varsle om vold i nære relasjoner? (Krisesenter og overgrepsmottak, politi, helsestasjon, barnevernstjeneste, fastlege og tannlege, skole, barnehager, voksenopplæring, Nav, avdeling psykisk helse og rus, tjenester for personer med funksjonsnedsettelser, hjemmebaserte tjenester, sykehjem/bo- og service, familievernkontor, konflikt, asylmottak, frivillige organisasjoner etc.)
 • Vet alle ansatte at avvergeplikten opphever taushetsplikten?
 • Er alle kommunens prosjekter på feltet samkjørte?

Fylkesmannen har allerede i dag mange ulike oppgaver knyttet til kommunens ansvar for bekjempe vold i nære relasjoner. Gullstandarden samler fylkesmannens lovhjemlede oppgaver. En helhetlig tilnærming er avgjørende i oppdraget med å føre tilsyn med kommunenes forpliktelser.