Taushet tar liv

Følg oss: Lik oss på Facebook Følg oss på 
						Twitter Følg oss på Instagram
Om kampanjen
Sammen kan vi bekjempe vold og redde liv

Hvert fjerde drap i Norge er et partnerdrap. Mange liv kunne vært reddet hvis volden hadde blitt stoppet i tide.

Alle kommuner har det samme ansvaret for å stoppe vold og hindre drap. Hvem du er og hvor du bor skal ikke ha betydning for hvor god beskyttelse du får. Kommuner som tar sitt ansvar på alvor, redder liv.

Taushet tar liv-kampanjen har som mål at flere kommuner tar ansvar, og at fylkesmannen får en mer aktiv rolle i tilsynet med kommunenes forpliktelser. Vi vil også at flere engasjerer seg og får vite mer om hvordan man kan bidra med å varsle, forebygge, beskytte og samarbeide.

Sammen kan vi legge større press på politikerne, stoppe volden og hindre partnerdrap.

Bli med og vis at du bryr deg!

Kommunenes rolle og ansvar – lovgrunnlaget

Det er et offentliges ansvar å forbygge mot vold og hindre drap. Hva innebærer egentlig kommunens ansvar? Her er oversikt over noen eksisterende lovpålagte kommunale oppgaver som er relevante:

FNs kvinnediskrimineringskonvensjon
Offentlige myndigheter i Norge på alle nivåer har et særlig ansvar for å forebygge og hindre alle former for vold mot kvinner, også den volden som skjer mellom personer i private relasjoner. Det offentlige ansvaret innebærer å:

 • forebygge mot volden
 • beskytte og hjelpe voldutsatte
 • strafferettslig forfølge voldsutøvere
 • samarbeide med alle relevante aktører

Likestillingsloven
Alle offentlige myndigheter har en plikt til aktivt, systematisk og planmessig fremme likestilling i sitt alt arbeid. Etter bestemmelsene i FNs kvinnediskrimineringskonvensjon vil dette innebære at alle offentlige myndigheter skal fremme likestilling ved å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Krisesenterloven
Kommunene skal sørge for et krisesentertilbud for personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner som har behov for rådgivning eller et trygt, midlertidig botilbud. Krisesentertilbudet omfatter:

 • Et krisesenter eller et tilsvarende gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud
 • Gratis dagtilbud
 • Helårs og heldøgnstilbud for råd og veiledning per telefon
 • Oppfølging i reetableringsfasen
 • Atskilt botilbud for kvinner og menn

Helselovgivningen
I Meld. St 36 (2014-2015) – Fremtidens primærhelsetjeneste trekkes helse- og omsorgstjenesten frem som en sentral aktør i samordningen av tiltak som kommunens pliktet til for å gi helhetlig oppfølging til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.
I meldingen varsler regjeringen at de vil:

 • sørge for at utsatte skal høres og deres synspunkter vektlegges i den kommunale helse- og omsorgstjenestens arbeid og utvikling på dette området
 • vurdere å tydeliggjøre i helselovgivningen helse- og omsorgstjenestens ansvar for å bidra til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep
 • klargjøre dagens bestemmelse om helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet
 • styrke kompetanse om vold og overgrep i helse- og omsorgstjenesten
 • vurdere hvordan samarbeidet mellom helse- og omsorgstjenesten og krisesentrene fungerer og kan bedres

Den kommunale beredskapsplikten som sier at kommuner har ansvaret for tryggheten til den enkelte borger.

Se her for kampanjeplakater 2015

Se fjorårets kampanje: Taushet Tar Liv 2014.

Krisesentersekretariatet har fått tildelt midler fra Justis- og beredskapsdepartementet til kampanjen. Likestillings- og diskrimineringsombudet er samarbeidspartner. Kampanjen har bakgrunn i den internasjonale bevegelsen for 16 dager med aktivisme mot kjønnsbasert vold.