Taushet tar liv

Følg oss: Lik oss på Facebook Følg oss på 
						Twitter Følg oss på Instagram
Statistikk
Statistikk og lovgrunnlag

Vold i nære relasjoner og partnerdrap er et omfattende folkehelseproblem. Det er kun systematisk forebygging mot vold som kan hindre at drapene skjer. Innbyggernes sikkerhet er kommunenes ansvar. Likevel er det slik at hvem du er og hvor du bor, avgjør hvilken hjelp du får.

Vold i nære relasjoner og vold mot kvinner:
Antall drepte:
  • 144 kvinner og 33 menn har blitt drept av partnere, eller tidligere partnere, i Norge i perioden 1990 til 2012.
    Fjelldalen, 2012.
  • Hvert fjerde drap som ble begått i Norge i perioden 1991 til 2011 var partnerdrap.
Hvordan står det til kommune-Norge?

Evaluering av et utvalg kommuner knyttet til kommunenes implementering av krisesenterloven viser at:

  • 70 prosent av kommunene har ikke en handlingsplan mot vold i nære relasjoner.
  • 79 prosent av kommunene har ikke en koordinator for vold i nære relasjoner.
  • 82 prosent av kommunene har ikke gjennomført internkontroll med krisesentertilbudet etter 2009.
  • 88 prosent av kommunene har ikke hatt tilsyn av Fylkesmannen etter 2009.
  • Den vanligste svakheten Fylkesmannen avdekket i sitt tilsyn, var manglende planlegging av hvordan det helhetlige krisesentertilbudet skal fungere i kommunen.

Bakketeig m.fl, NOVA 2014.

Solveig K. B. Vatnar arbeider nå med et forskningsprosjekt der hun analyserer partnerdrapene som har funnet sted i Norge i perioden 1990-2012. Målet er å kartlegge risikofaktorer og forvarsler ved partnerdrap. Resultatene skal publiseres innen utgangen av neste år.

Hvorfor er det viktig å forske på partnerdrap?

- Partnerdrap er noe som skjer relativt sjelden. Dette gjør det vanskelig å forebygge. Samtidig er konsekvensene ved hvert eneste partnerdrap fatale. Det handler om at noen mister livet. Noen mister en mor, en datter, en venninne. Et partnerdrap har uopprettelige konsekvenser for mange.

- I Norge utgjør partnerdrap en fjerdedel av alle drap. Det er en betydelig andel. Derfor er det viktig å forske på denne gruppen drap.

Hvilke tiltak mener du er viktig at kommer på plass for å forebygge partnerdrap?

- Det er viktig at fagpersoner innen politi, helse og hjelpeapparatet forøvrig tar disse sakene på alvor når noen kontakter dem med bekymringer om vold. Hver gang vi mottar slike bekymringer må vi gjøre et strukturert og systematisk arbeid med voldsrisikovurdering og risikohåndtering.

Kilder:

Solveig Karin Bø Vatnar og Stål Bjørkly (2013): Lethal Intimate Partner Violence – An Interactional Perspective on Women’s Perceptions on Lethal Incidents, i Violence and Victims, Volume 28, number 5, 2013.

Ellisiv Bakketeig, Elisabeth Gording Stang, Christian Madsen, Ingrid Smette og Kari Stefansen (2014): Krisesentertilbudet i kommunene – Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven, NOVA Rapport 19/2014.