Følg oss: Lik oss på Facebook Følg oss på 
						Twitter Følg oss på Instagram

Hvert fjerde drap er partnerdrap,
og de fleste ofrene er kvinner.

Gode rutiner og systematisk forebygging kan hindre at volden ender med drap.

Vi krever et skikkelig løft i arbeidet mot vold og partnerdrap, og at politiet over hele landet setter dette høyt, høyt på agendaen slik de er pålagt! Politiet skal sørge for at kvinner og barn er trygge i egne hjem. Vi har laget en gullstandard for politiet over hele landet:

Gi voldsutsatte beskyttelse og stopp overgriper i tide:
Gullstandarden for politiet
12 politidistrikt – 12 krav
 1. Den voldsutsattes behov og sikkerhet skal alltid ha forrang og være i sentrum for politiets arbeid med vold i nære relasjoner.
 2. Vold i nære relasjoner må være et satsningsområde i politidistriktet. Det er viktig med et svært kompetent politi gjennom økt oppmerksomhet mot kvalitet, kompetanse, praksis, trening og evaluering.
 3. Særskilte familievoldsavsnitt med kompetent ledelse. Bruk av etterforskningsplaner og gode rutiner for straksetterforskning.
 4. Særskilte påtaleavsnitt for familievold – dedikerte og kompetente jurister er helt avgjørende for god etterforskningsledelse og iretteføring av familievoldssaker.
 5. Egne grupper med familievoldsanalytikere med fagledelse og personalledelse. Ressurser til denne gruppen er helt avgjørende for å kunne tilby trusselutsatte hjelp og støtte i et forebyggende perspektiv. Denne gruppen iverksetter sikkerhetstiltak og henviser videre til hjelpeapparatet.
 6. Krisesentrene er viktige beskyttelsestiltak og kompetansesentre på vold. Det er kun et spor som gjelder for krisesentrene: hjelpesporet med den voldsutsattes behov og ønsker i sentrum. Gode og tette tverrfaglige samarbeidsrelasjoner med skriftlige samhandlingsavtaler er viktig, eks. barneverntjenesten og krisesentrene.
 7. Kompetanseheving i viktige ledd som ordenstjenesten og operasjonssentralen.
 8. Geografisk maksavstand til barnehusene og krisesentrene. Ressurser og kapasitet til krisesentrene, samt barnehusene og spesialavhørere. Nærhet til tiltakene er viktige for ivaretagelse av sikkerheten og behovene til de voldsutsatte.
 9. Politidirektoratet må tilføre kompetanse til distriktene ved landssamlinger om vold i nære relasjoner. Det er viktig at det ikke kun fokuseres på målkrav.
 10. Det er straffbart å utsette noen for alvorlig personforfølgelse (jf. § 266 a). Dvs. å gjentatte ganger true, følge etter, iaktta, kontakte eller å utføre andre lignende handlinger som fremkaller frykt eller engstelse. Ileggelse og aktiv oppfølging av besøksforbud som et sentralt virkemiddel i politiets arbeid med vold i nære relasjoner. Å utsettes for trusler eller fredskrenkelser i en nær relasjon er en stor belastning og frykt for brudd på besøksforbud gir en betydelig reduksjon i livskvalitet.
 11. Brudd på besøksforbud må reageres på raskt og med fasthet, dvs. med pågripelse og fremstilling for varetekt -jf. Straffeloven §342 bokstav c), uten å avvente hovedforhandling i familievoldssaken. Et hvert brudd på besøksforbud må straks opp for retten slik at samfunnet viser en klar reaksjon på brudd. Besøksforbud er ett av få virkemidler politiet har for å beskytte personer som utsettes for fredskrenkelser fra andre. Allmennpreventive hensyn taler dermed for at brudd på besøksforbud skal få følbare konsekvenser selv om det ikke er tale om vold eller trusler om vold.
 12. Andre beskyttelsestiltak må også tas i bruk, som f.eks. skjerming og vakthold med patruljering, vakthold og transport.