Følg oss: Lik oss på Facebook Følg oss på 
						Twitter Følg oss på Instagram

Krisesentrene redder liv

Krisesentrene er etter krisesenterloven et tilbud til voldsutsatte. For oss har den voldsutsattes behov og sikkerhet alltid forrang og er i sentrum for vårt arbeid.

De som henvender seg til krisesenteret kommer først til mottak som kartlegger trusselnivå. Kartlegging bestemmer hvilket tilbud det er behov for. Noen får et botilbud, mens andre får råd og veiledning på telefon eller tilbud om hjelp på dagtid. Alle får et tilbud. Noe av det første vi gjør er å gi bistandsadvokat for å vurdere anmeldelse. 1 av 4 anmelder. Timingen er veldig viktig. Kvinnen må oppleve at hun har kontroll, å anmelde er risikabelt og må ikke tvinges fram. Anmeldelse løser ikke alt, kanskje blir det ingen dom, og hun må leve med ham etterpå.

Hva trenger hun?

Det er kun ett spor som gjelder for krisesentrene: hjelpesporet med den voldsutsattes behov og ønsker i sentrum. Sammen med den voldsutsatte jobber vi med å gi henne støtte til å bli trygg til å mestre en ny hverdag. Vi jobber ut ifra grunnpilarene i Maslows behovspyramide. Mangelbehov og vekstbehov som mat, drikke, bolig, beskyttelse, trygghet, forutsigbarhet og stabilitet, samt nettverk og felleskap.

Vårt mål er å sette kvinnene i stand til å takle frykten og beskytte seg selv. De fleste av våre brukere har besøksforbud, og flere har voldsalarm. Mange kvinner som forteller at besøksforbudet blir brutt igjen og igjen, uten at politiet tar dette på alvor.

En rød løper inn i hjelpeapparatet

Vi jobber med å skape gode og tette tverrfaglige samarbeidsrelasjoner, med skriftlige samhandlingsavtaler. Dette for å gi de voldsutsatte kvinnene en rød løper inn i hjelpeapparatet.

Vi har regler og lovverk som skal gi voldsutsatte hjelp ut fra behov, men Oslo krisesenter opplever ofte at manglende kompetanse og prioriteringer i hjelpeapparatet er fraværende. I 2015 hadde 1 av 4 bodd hos oss tidligere, 1 av 5 barn. Dette er trist. Selv om vi har gjort det vi har kunnet når de flyttet ut, med dagsenter, med NAV, og med barnevernet. Det er tall som viser et system som ikke fungerer. Lang saksbehandlingstid i barnevernet, midlertidige boløsninger, familievern som gir overgriper samvær med barna, og kvinnen føler at den eneste måten å beskytte barna er å flytte tilbake.

Hjelp skal gis der brukerne er. Riktig hjelp til riktig tid. Vi må trygge, slik at de skal kunne orke å bearbeide det de har vært igjennom.

Inger Lise Larsen

Leder Oslo Krisesenter, Inger Lise Larsen.
Oslo krisesenter er det eneste krisesenteret i Oslo og det eldste i Norden.

Krisesentrene - viktige beskyttelsestiltak og lokale kompetansesentre
Vi mottar rundt 250 nye henvendelser fra folk som trenger hjelp i måneden, og tallet er økende. 300 barn bor hos oss i løpet av et år. Halvparten av de som henvender seg til oss er norske, men 90 % av de som blir boende er minoritetskvinner som mangler et nettverk gjennom familie/venner. Vi har døgnbemanning med dagtilbud og botilbud og har mellom 2000 og 2500 besøk på dagtilbudet i løpet av et år.