Følg oss: Lik oss på Facebook Følg oss på 
						Twitter Følg oss på Instagram

Sammen kan vi bekjempe vold og redde liv

Hvert fjerde drap i Norge er et partnerdrap. Mange liv kunne vært reddet hvis volden hadde blitt stoppet i tide.

Årets kampanje har spesielt fokus på tiltak rettet mot overgriper. Tiltak må settes inn raskt overfor overgriper i form av tett oppfølging fra politiet, konsekvenser ved brudd besøksforbud, rask behandling i rettsinstansene og ikke minst økt bruk av omvendt voldsalarm – fotlenke. Vi vil at overgriper må begrense sitt liv for at kvinner og barn skal få leve mest mulig normalt.

Alle er heldigvis enige om at det ikke er en god løsning at den som er utsatt for trusler og vold må flytte til hemmelig adresse, såkalt kode 6 og 7. Alle kvinner og barn skal være trygge i egne hjem. I dag lever hundrevis av kvinner og barn isolert og i dekning fra en truende og voldelig partner. Samfunnet har sviktet de hundrevis av kvinnene og barna som i praksis tvinges til å flykte fra alt og alle for å overleve.

Politiet har ansvaret for mange av de beskyttelsestiltakene som er til rådighet, og det at nettopp politiet jobber bevisst og systematisk er helt avgjørende i forebyggingsarbeidet. I møte med voldsutsatte må politiet raskt oppfatte alvoret og gi kvinner og barn den beskyttelsen de har rett til.

Det er ikke bare politiet som har ansvar for å stopp vold og hindre partnerdrap. Alle kommuner har ansvar for sine innbyggere, og skal sørge for at hele hjelpeapparatet samarbeider.

Taushet tar liv-kampanjen har også som målsetning å spre kunnskap og engasjement slik at flere varsler ved mistanke om vold. Alle må ta vold på alvor og varsle heller en gang for mye enn en gang for lite, enten man er bror, nabo, lærer, politi, lege – hva som helst.

Og når hjelpeapparatet varsles, eller ser tegn til vold, må alarmklokken ringe med en gang. Fordi vi vet at den tydeligste risikofaktoren for partnerdrap, er vold.

Ved å stå sammen, like og dele innlegg på Taushet tar livs facebookside, legger vi press på politikerne og beslutningstagere og bidrar til å stoppe vold og hindre partnerdrap.

Kommunenes rolle og ansvar – lovgrunnlaget

Det er et offentliges ansvar å forbygge mot vold og hindre drap. Hva innebærer egentlig kommunens ansvar? Her er oversikt over noen eksisterende lovpålagte kommunale oppgaver som er relevante:

FNs kvinnediskrimineringskonvensjon
Offentlige myndigheter i Norge på alle nivåer har et særlig ansvar for å forebygge og hindre alle former for vold mot kvinner, også den volden som skjer mellom personer i private relasjoner. Det offentlige ansvaret innebærer å:

 • forebygge mot volden
 • beskytte og hjelpe voldutsatte
 • strafferettslig forfølge voldsutøvere
 • samarbeide med alle relevante aktører

Likestillingsloven
Alle offentlige myndigheter har en plikt til aktivt, systematisk og planmessig fremme likestilling i sitt alt arbeid. Etter bestemmelsene i FNs kvinnediskrimineringskonvensjon vil dette innebære at alle offentlige myndigheter skal fremme likestilling ved å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Krisesenterloven
Kommunene skal sørge for et krisesentertilbud for personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner som har behov for rådgivning eller et trygt, midlertidig botilbud. Krisesentertilbudet omfatter:

 • Et krisesenter eller et tilsvarende gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud
 • Gratis dagtilbud
 • Helårs og heldøgnstilbud for råd og veiledning per telefon
 • Oppfølging i reetableringsfasen
 • Atskilt botilbud for kvinner og menn

Helselovgivningen
I Meld. St 36 (2014-2015) – Fremtidens primærhelsetjeneste trekkes helse- og omsorgstjenesten frem som en sentral aktør i samordningen av tiltak som kommunens pliktet til for å gi helhetlig oppfølging til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.
I meldingen varsler regjeringen at de vil:

 • sørge for at utsatte skal høres og deres synspunkter vektlegges i den kommunale helse- og omsorgstjenestens arbeid og utvikling på dette området
 • vurdere å tydeliggjøre i helselovgivningen helse- og omsorgstjenestens ansvar for å bidra til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep
 • klargjøre dagens bestemmelse om helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet
 • styrke kompetanse om vold og overgrep i helse- og omsorgstjenesten
 • vurdere hvordan samarbeidet mellom helse- og omsorgstjenesten og krisesentrene fungerer og kan bedres

Den kommunale beredskapsplikten som sier at kommuner har ansvaret for tryggheten til den enkelte borger.

Politiets pålagte prioritering: Riksadvokaten er Norges øverste påtalemyndighet og i mål- og prioriteringsskrivet som blant annet sendes til politiet, er det en tydelig prioritering Rundskriv nr. 1/2016

Andre sentrale styringsdokumenter:

Se tidligere kampanjer:

Taushet Tar Liv 2015

Taushet Tar Liv 2014

Krisesentersekretariatet har fått tildelt midler fra Justis- og beredskapsdepartementet til kampanjen. Likestillings- og diskrimineringsombudet er samarbeidspartner. Kampanjen har bakgrunn i den internasjonale bevegelsen for 16 dager med aktivisme mot kjønnsbasert vold.