Følg oss: Lik oss på Facebook Følg oss på 
						Twitter Følg oss på Instagram

Stopper vi volden, forebygger vi drap

Solveig Bøe Vatnar forsker på partnerdrap. Hun mener flere drap kunne vært forebygget.
Hva viser forskningen din?

- Den viser at partnerdrap henger nøye sammen med partnervold. I syv av ti partnerdrap er det registrert partnervold før drapet. I fem av ti partnerdrap er det registrert mer enn fem voldsepisoder. Disse drapene kommer altså ikke uten forvarsel.

- I tillegg ser vi at partnerdrap rammer sosialt skjevt. Marginaliserte grupper med opphopning av levekårsproblemer er mest utsatt, både som gjerningsperson og offer. Det kan se ut som hjelpeapparatet mistolker vold i relasjoner som er preget av tilleggsutfordringer som fattigdom, kriminalitet og rus, som mindre alvorlig enn når volden skjer uten disse tilleggsproblemene.. Men faktum er at risikoen for fatalt utfall er større i disse gruppene enn i befolkningen ellers.

Hvilke tiltak mener du er viktig at kommer på plass for å forebygge partnerdrap?

- Det viktigste vi kan gjøre for å forebygge partnerdrap er å forebygge partnervold. Tre av fire gjerningspersoner og offer har vært i kontakt med politi, helsevesen og hjelpeapparat. Ved systematisk å registrere partnervold, gjøre risikovurdering og –håndtering, vil vi kunne styrke muligheten til å forebygge.

Hvorfor er det viktig å forske på partnerdrap?

- Formålet med forskningsprosjektet «Partnerdrap i Norge 1990-2012», var å undersøke om vi ved å kombinere strukturerte risikovurderingsinstrumenter, straffesaksdokumenter og etterlattes risikovurderinger, i partnerdrap som er begått, kunne bidra til kunnskap for identifisering av saker med høy risiko for partnerdrap. Partnerdrap er noe som skjer relativt sjelden. Dette gjør det vanskelig å forebygge. Samtidig er konsekvensene ved hvert eneste partnerdrap fatale. Det handler om at noen mister livet. Et partnerdrap har uopprettelige konsekvenser for mange.

- I Norge utgjør partnerdrap en fjerdedel av alle drap. Det er en betydelig andel. Derfor er det viktig å forske på denne gruppen drap.

Solveig Bøe Vatnar

Solveig Bøe Vatnar forsker på partnerdrap.

Solveig Karin Bø VatnarCand.psychol. (1995), spesialist klinisk voksenpsykologi (2002) og PhD (2009). Hun er forsker ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis II ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har arbeidet med vold i nære relasjoner siden 1998, som forsker, veileder og terapeut. Hun gjorde doktorgradsarbeidet sitt på partnervold, og ga i 2015 ut publikasjonen «Partnerdrap i Norge 1990 – 2012».