Vi er mange som møter voldsutsatte i vårt arbeid, og det er viktig å være bevisst hvordan vi behandler personer som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

For å bedre situasjonen for den voldsutsatte og deres barn er det viktig å ha tilstrekkelig kunnskap om kjennetegn på vold, voldens dynamikk og konsekvenser. Vold- og overgrepslinjen 116 006 er en nasjonal hjelpelinje for alle som utsettes for vold eller overgrep i nære relasjoner. Linjen er døgnåpen, gratis og betjenes av Krisesentersekretariatet og Oslo Krisesenter, på oppdrag fra regjeringen. Alle som ringer inn kan være helt anonyme.

Det viktigste du gjør er å tørre å spørre om vold og overgrep. Erfaringer viser at de fleste voldsutsatte skulle ønske at hjelpere og fagfolk stilte flere og mer direkte spørsmål om vold.

Du som møter voldsutsatte i ditt arbeid er også velkommen til å ringe hjelpetelefonen for støtte, råd og veiledning. Hjelp oss å spre nummeret til Vold- og overgrepslinjen. Du kan bestille informasjonsmateriell om Vold- og overgrepslinjen til din arbeidsplass. Send mail til denne e-postadressen.

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Vi er avhengige av at alle som ser, hører eller vet, føler et ansvar for å varsle

Mange liv kunne vært reddet hvis volden hadde blitt stoppet i tide. For å kunne hjelpe er vi derfor helt avhengige av at folk sier ifra når de mistenker at noen blir utsatt for vold eller overgrep. Hos landets første døgnåpne hjelpelinje 116 006 (VO-linjen) får du gode råd og svar fra folk som daglig jobber med disse spørsmålene. Tjenesten er helt anonym.

Politiet: 02800
Nødnummer: 112
Ditt lokale krisesenter:

Se oversikt over alle krisesentrene i Norge

Varsleplikt

Alle har plikt til å avverge vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Ved mistanke kan du varsle politi eller barnevern. Å avverge vold opphever taushetsplikten. Dette følger av straffeloven §196. Se plikt.no for mer info.

Våg å bry deg - tør å varsle

Kjenner du noen som blir utsatt for vold og trusler? Har du kjennskap til eller mistanke om at noen blir utsatt for vold? Voldshandlinger kan ikke aksepteres. Nøl ikke, men gjør noe nå. Med din hjelp kan du bidra til at andre får en bedre hverdag.

Meldeplikten

Det er viktig å gå videre med de bekymringene du har. Hvis du jobber med barn og ungdom, kan du ha plikt til å melde fra til Barnevernet der du bor ved mistanke om at et barn er utsatt for vold. Hvis du gjennom ditt arbeid får kjennskap til at barn eller ungdom er vitne til vold eller du som familiemedlem, nabo, venn eller kollega mistenker at barn eller voksne utsettes for vold og trusler, kan du ringe politiet eller barnevernet og få råd og veiledning.

Hva gjør jeg?

Ring og meld din bekymring hvis du mistenker at noen blir utsatt for vold av sin partner. Hvis du synes det er vanskelig å stå frem med navnet ditt, kan du velge å være anonym. Hvis du velger å gi opplysninger anonymt, kan det være vanskeligere for politiet å hjelpe den voldsutsatte. Det er likevel bedre at du varsler anonymt, enn at du ikke varsler i det hele tatt. Du kan også ringe barnevernet eller en av de opprettede kontakttelefonene for å varsle eller få råd. Det er etablert en hjelpetelefon for barn og unge som har vært utsatt for overgrep.

Ring VO-linjen 116 006

Hos landets første døgnåpne hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner 116 006 (VO-linjen) får du gode råd og svar fra folk som daglig jobber med disse spørsmålene. Tjenesten er gratis og helt anonym.