#Naboplikt

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem. Mellom 75 000 og 150 000 personer utsettes hvert eneste år, og kvinner er særlig utsatt for den alvorlige fysiske volden fra kjæreste, partner eller tidligere partner (NKVTS, 2023).

Vi vet at vold i nære relasjoner kan ha betydelige fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser for den enkelte som blir utsatt. Samtidig vet vi også at terskelen for å oppsøke hjelp er høy. Derfor er det viktig at vi som står rundt våger å se – og tør å spørre.

Partnervold og partnerdrap henger nært sammen. 1 av 4 drap i Norge er partnerdrap, og i 7 av 10 partnerdrap er det registret partnervold i forkant av drapet. Dette betyr at det er et stort forebyggingspotensial.

Vi kan alle være med å forhindre at taushet tar liv - ved å tørre å se, og tørre å spørre. Norge trenger både et hjelpeapparat og et folkeapparat. Et sterkt folkeapparat kan bidra til å redde liv.

På denne nettsiden kan du lese om ulike former for vold, hvordan du kan oppdage volden og hva du kan gjøre dersom du mistenker at noen er utsatt.

Er du bekymret for at noen du kjenner utsettes for vold? Ta kontakt med vold- og overgrepslinjen eller ditt lokale krisesenter, for råd og veiledning. Ved akutt fare for liv og helse, ring politiet på 112.